Proces

RES-proces 

Om energieneutraal te zijn in 2030 én om voldoende bij te dragen aan de gevraagde 35 TWh, moet de Achterhoek meer energie gaan besparen en duurzame energie gaan produceren. We gaan door met onze voorgenomen plannen en zetten tegelijkertijd de RES in als instrument om bestaand beleid te versterken en te verrijken. Met de RES benutten we dus (extra) kansen en mogelijkheden voor de energie-ambities in de Achterhoek. En tegelijkertijd dragen we bij aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord. Een win-win situatie. 

Proces-principes
Het ontwikkelen van een RES is een intensief en dynamisch proces waarbij veel verschillende belanghebbenden betrokken zijn. 
Principes RES-proces AchterhoekDe volgende principes vormen de basis voor het RES-proces in de Acherhoek:

  • Oog voor provinciale, regionale en gemeentelijke belangen, ambities en uitdagingen.
  • Betrekken van inwoners en stakeholders. 
  • Haalbaarheid door afstemming op capaciteit en efficiëntie elektriciteitsnetwerk (samen met netbeheerder Liander).
  • Integrale aanpak door benutten van koppelkansen met andere duurzame en maatschappelijke thema’s, zoals kringlooplandbouw, natuurontwikkeling en biodiversiteit.

We benutten het RES-proces dus ook om andere maatschappelijke opgaven en thema’s te knopen aan de opgave voor energie-opwek.

Daarnaast is het heel belangrijk om begrip, draagvlak en acceptatie te creëren in de samenleving door stakeholders en inwoners goed te informeren, te betrekken en mee te laten denken (participatie). Wel onder de voorwaarde dat we het samen doen, dus wederom onder het motto ‘Samen d’ran’. Pas dan kunnen we extra meerwaarde creëren vóór en dóór de Achterhoek.

Proces concept-RES
In de concept-RES, die op 1 juli 2020 is ingediend bij het Rijk, is te lezen hoe het Achterhoekse bod van 1,35 TWh tot stand is gekomen.

Proces RES 1.0
Het proces RES 1.0 loopt van augustus 2020 t/m oktober 2021.

Lees verder >> 

Vorige pagina >>

Direct naar:

Cookie-instellingen