Wijziging planning RES 1.0

21-01-2021

De stuurgroep RES Achterhoek heeft op 20-01-2021 ingestemd met het voorstel om de planning voor het indienen van de RES 1.0 Achterhoek te verruimen van 1 juli naar oktober 2021 om volksvertegenwoordigers meer tijd te gunnen om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen over de RES 1.0.

Waarom hebben volksvertegenwoordigers meer tijd nodig?

De RES betreft een grote uitdaging met een dynamisch proces waarbij veel partijen betrokken zijn. De energietransitie is één van de grootste uitdagingen aller tijden en heeft grote impact op het dagelijks leven van Nederlanders. De gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap (onze volksvertegenwoordigers) besluiten over de RES 1.0, zij hebben dus een belangrijke en verantwoordelijke rol. Het gaat immers over de toekomst van de Achterhoek. 

Daarom willen de raden de waarden, belangen en zorgen van inwoners inzichtelijk hebben (via participatie), maar ook de bestuurlijke dilemma’s, de gevolgen van het plaatsen van windmolens, zonneparken en zon-op-dak en de impact op het energienet (systeemefficiency). Daarnaast willen volksvertegenwoordigers ook de ruimte hebben om mee te denken en gezien en gehoord te worden voordat ze een besluit kunnen nemen. 

De volksvertegenwoordigers worden hierbij ondersteund door hun eigen gemeente/organisatie en de projectorganisatie RES Achterhoek. Daarnaast hebben volksvertegenwoordigers ook eigen verantwoordelijkheid om zich te (laten) informeren en/of andere initiatieven te ontplooien. Het ophalen en opnemen van, en meedenken over deze informatie vergt veel tijd en afstemming, ook met de andere gemeenten.

De stuurgroep van de RES Achterhoek wil de volksvertegenwoordigers meer tijd en dialoogmomenten gunnen om een zorgvuldig en weloverwogen besluit te nemen en heeft daarop besloten het besluitvormingsproces te verruimen van april naar augustus (na het zomerreces). Dit houdt in dat de door de raden vastgestelde RES 1.0 niet op 1 juli wordt ingediend, maar op 1 oktober 2021. Het Nationale Programma (NP) RES, dat de RES-regio’s namens het Rijk ondersteunt, is hiervan op de hoogte. 

Welke gevolgen heeft het verruimen van de planning? 

Het RES-proces is volop aan de gang. Via online participatiebijeenkomsten worden momenteel de bouwstenen ontwikkeld voor de RES 1.0. Dit verloopt via de oorspronkelijke planning. In het participatieve proces worden voor de Achterhoek als geheel verschillende ruimtelijke mogelijkheden (ruimtelijke alternatieven) voor de productie van duurzame energie door wind en/of zon verkend. 

Deze verkenning leidt uiteindelijk tot een voorkeursalternatief. Dit wordt eind mei afgerond en daarna voorgelegd aan de colleges, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van het waterschap ter besluitvorming over het indienen van een voorlopig RES 1.0 op 1 juli 2021. Er wordt die datum dus een voorlopige RES 1.0 ingediend, zodat voldaan wordt aan de vraag van NP RES.

Het formele besluitvormingsproces van de volksvertegenwoordigers start na het zomerreces van de raden waarna in oktober de bestuurlijk vastgestelde RES 1.0 ingediend wordt. Er zijn meerdere RES-regio’s die de planning verruimen, ook vanwege belemmeringen door de coronacrisis. 

Planning RES 1.0 Achterhoek >> 

Wie is bestuurlijk verantwoordelijk voor de RES Achterhoek?

De bestuurlijke verantwoordelijkheid van de RES Achterhoek is in handen van de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel. Zij werken samen met netbeheerder Liander, maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners aan een regionaal strategisch plan waarin de opwekking van duurzame energie met zon en wind en de benodigde energie infrastructuur in de Achterhoek wordt beschreven. 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen