Wethouder Janine Kock van Oude IJsselstreek over de RES

02-11-2020

“Iedereen doet mee en we doen het samen.” Dit spraken de acht Achterhoekse gemeenten in 2013 met elkaar af in het Akkoord van Groenlo. Energieneutraal in 2030 was en is de ambitie.

Energieneutraal, dat betekent dat we net zo veel energie opwekken als dat we verbruiken. In 2016 vertaalden we de ambitie ‘energieneutraal in 2030’ (in de gebouwde omgeving) in concrete opgaven voor de regio als geheel en voor iedere gemeente apart in de Regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek. In die Uitvoeringsagenda staat wat ‘we’ moeten besparen én opwekken om onze ambitie als regio waar te maken.
 
Om tot energieneutraliteit te komen, hebben we in Oude IJsselstreek het uitnodigingskader duurzame energieopwekking opgesteld, dat de gemeenteraad in juni 2019 vaststelde. Dit kader bevat een soort kansenkaart, aan de hand waarvan initiatiefnemers eenvoudig kunnen zien, waar welke vorm van duurzame energieopwekking mogelijk is. En het kader werpt z’n vruchten af! Eind vorig jaar openden we een eerste tranche van 30ha zon op land. Dat leverde diverse kwalitatief mooie plannen op én stappen op weg naar daadwerkelijke realisatie van duurzame opwekkingsprojecten. En er zitten al weer veel nieuwe initiatieven in de pijplijn voor de tweede tranche van 30ha. Uiteraard delen we als Oude IJsselstreek graag onze ervaringen.
 
Als Oude IJsselstreek liggen we op koers om onze opgaven van de Uitvoeringsagenda te halen. En daarom gaan we door, vol energie. Door zon op dak te blijven stimuleren, bij onze inwoners, bedrijven en agrariërs. Door het openstellen van de tweede tranche van 30ha zon op land per 1 maart 2021. Op deze manier dragen we bij aan onze eigen - gemeentelijke - ambitie, maar ook aan de regionale opgave.
 
Op de concept-RES die we als regio medio dit jaar indienden, volgt in juli 2021 de RES 1.0. We hebben een ambitieus bod neergelegd van 1,35 TWh. In de RES 1.0 geven we als Achterhoek aan op welke manier (zon op dak, op land, wind, biomassa) we in de regio de energie gaan opwekken en waar we dat gaan doen. Hiervoor geldt, zoals in 2013 al afgesproken, dat iedereen, dus alle Achterhoekse gemeenten mee moeten doen, hun bijdrage moeten leveren. De komende maanden vinden bijeenkomsten plaats met raadsleden, jongeren, inwoners en belangenorganisaties om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen RES 1.0. Hopelijk bent u daar ook bij, want een schone wereld doorgeven aan toekomstige generaties gaat ook u aan!

Met vriendelijke groet,
Janine Kock, wethouder duurzaamheid
Gemeente Oude IJsselstreek

Cookie-instellingen